Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie Użytkowników korzystających z oferty wykonania strony www z udziałem specjalistów Operatora.

Niniejszy Regulamin nie zastępuje Regulaminu dla Użytkowników samodzielnie wykonujących i publikujących strony www dostępnym pod adresem http://www.anonser.pl/dodaj-strone/strony_www_regulamin.php

Niniejszy Regulamin stanowi Umowę pomiędzy Operatorem serwisu Anonser.pl a Użytkownikiem, do której użytkownik przystępuje, o nieodpłatne bądź odpłatne świadczenie usług w pakiecie.

Operator udostępnia Użytkownikowi

 • Panel Użytkownika gwarantujący dostęp do Oprogramowania i zarządzania swoimi usługami tylko użytkownikowi zalogowanemu.
 • Formularz edycji strony zapewniający stałą możliwość dokonywania zmian na stronie.
 • Zespół podprogramów budujących stronę www z treści z formularza celem odpowiedniego wyglądu strony, zgodności z wytycznymi wyszukiwarek, urządzeń mobilnych, pozycjonowania.
 • Zespół podstron Serwisu Anonser.pl (z prawem niewyłącznym) celem podnoszenia pozycji strony Użytkownika w wyszukiwarkach.

Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy i akceptuje jej treść bez zastrzeżeń. Postanowienia art. 66 1. § 1-3 kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

 1. Definicje.

  Użyte w Umowie terminy oznaczają:

  1. Umowa - Umowa pomiędzy Operatorem serwisu Anonser.pl a Użytkownikiem,
  2. Strona – internetowa strona www Użytkownika zbudowana w serwisie Anonser.pl.
  3. Treść Strony- wszelkie materiały (w szczególności tekstowe i graficzne) zamieszczone przez Użytkownika bezpośrednio bądź przez Operatora na zlecenie Użytkownika.
  4. Operator serwisu Anonser.pl - GLOBAL.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, NIP: 5842794606 z pomocą Panorama Internetu Sp. z o.o.
  5. Użytkownik – osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą bądź osoba prawna zamieszczająca Stronę firmy w Serwisie przez użycie oprogramowania Anonser.pl.
  6. Serwis - zbiór stron internetowych dostępny za pośrednictwem sieci Internet pod adresem internetowym www.anonser.pl i poddomenach.
  7. Pozycjonowanie – zespół zasad budowy strony i algorytmów Serwisu wpływających w sposób wyłącznie dozwolony na indeksację Strony w wyszukiwarkach internetowych i podnoszenie ich pozycji na listach wyszukiwania.
 2. Obowiązki i wyłączenia odpowiedzialności Operatora.
  1. Operator zobowiązuje się do udostępnienia Użytkownikowi na swoich serwerach oprogramowania zapewniającego zbudowanie, publikowanie, stałą edycję Strony Użytkownika na serwerach Operatora oraz dołoży starań celem zapewnienia stałej pracy Oprogramowania. Nie oznacza to jednak, że Operator może zagwarantować w pełni niezawodną pracę serwisu.
  2. Opublikowanie Strony w sieci Internet następuje automatycznie w momencie jej zbudowania przez Użytkownika lub przez Operatora na zlecenie Użytkownika. Użytkownik buduje stronę w oprogramowaniu udostępnionym przez Operatora. Podobnie w każdym wypadku edycji strony.
  3. Strona będzie utrzymywana na serwerze Operatora przez cały okres trwania Umowy na udostępnienie oprogramowania.
  4. Operator nie odpowiada za opóźnienia i usterki w funkcjonowaniu wynikłe z przyczyn zależnych od stron trzecich oraz za przerwy w dostępności usług wynikłe z przyczyn w postaci przerw technicznych oraz awarii sprzętu lub oprogramowania. Operator dołoży starań w celu zapobieżenia awariom oraz możliwie krótkiego czasu wyeliminowania zaistniałych. Strony rozumieją, przyjmują do wiadomości i akceptują, że świadczenie usług z wykorzystaniem sieci Internet jest immanentnie związane z wykorzystaniem wielu urządzeń i technologii, których awaryjności nie da się w całości wykluczyć.
 3. Treść Strony.
  1. Treść Strony jest wprowadzana przez Użytkownika, który ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia przez treść ogólnie obowiązujących norm prawa, zobowiązań wobec osób trzecich, praw osób trzecich. Operator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie
  2. Zabronione jest umieszczanie na Stronie materiałów odnoszących się do produktów lub usług, którymi obrót (których świadczenie) jest prawnie zakazane lub ograniczone jeżeli Użytkownik nie posiada stosownych koncesji i zezwoleń. Operator nie może posiadać wiedzy eksperckiej w każdej dziedzinie i z racji tego jest zwolniony z odpowiedzialności w tym zakresie.
  3. Zabronione jest umieszczanie na Stronie materiałów naruszających normy prawne, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, treści o charakterze wulgarnym lub pornograficznym, lub reklamujących serwisy ogłoszeniowe, lub które Operator uzna za mogące naruszać jego interesy.
  4. Użytkownik oświadcza, iż posiada pełne prawo do użycia na stronie treści i znaków graficznych i prawo to będzie trwać przez cały okres obowiązywania umowy. W wypadku ustania tego prawa, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć takie materiały z Treści Strony.
  5. Zabronione jest każde działanie mogące naruszyć bezpieczeństwo Serwisu, w tym dodawanie kodu programu mogącego zakłócać jego działanie lub wpływać negatywnie na pracę innych Stron w Serwisie.
  6. Zabronione jest zamieszczanie stron, których tematyka nie jest zgodna z tematyką zadeklarowaną przy wyborze kategorii.
  7. Zabronione jest zamieszczanie w stronie linków do stron zewnętrznych o tematyce innej niż tematyka strony.
  8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Strony.
  9. W przypadku stwierdzenia, że treść Strony może naruszać postanowienia niniejszej Umowy, Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymania do czasu wyjaśnienia publikacji Strony, bez zwrotu jakichkolwiek poniesionych przez Użytkownika opłat.
 4. Wprowadzanie treści strony www Użytkownika przez Operatora
  1. Użytkownik upoważnia Operatora do modyfikacji i rozwijania treści strony www Użytkownika przez Operatora
  2. Użytkownik upoważnia Operatora do przesłania przez serwer danych do logowania do "Panelu Użytkownika" do Operatora równolegle z przesłaniem ich na adres e-mail Użytkownika wskazany przez Użytkownika celem umożliwienia Operatorowi wprowadzania treści (tekstów i grafik) na stronę www Użytkownika.
  3. Operator oświadcza, że ma pełnię praw do treści wprowadzanych przez siebie i nie narusza tym praw osób trzecich. Użytkownik nie jest odpowiedzialny w żaden sposób do wynagrodzenia czy zadośćuczynienia osobom trzecim z tytułu praw do treści wprowadzonych na stronę www Użytkownika przez Operatora gdy treści te nie są wprowadzane bezpośrednio przez Użytkownika.
 5. Opłaty
  1. Użytkownicy publikujący treść strony w zakresie, który został określony przez operatora w Cenniku jako bezpłatny, są zwolnieni z opłat.
  2. Wskazanie Operatorowi przez Użytkownika, jakim pakietem usług Użytkownik byłby zainteresowany poprzez wybór pomiędzy pakietem " Strona Sprzedażowa" a "Strona Sprzedażowa Premium" nie jest zamówieniem usług przez Użytkownika.
  3. Obowiązek opłaty powstaje z chwilą zlecenia przez Użytkownika Operatorowi wykonania strony www w postaci tekstów i grafiki strony w uzgodnionym zakresie " Strona Sprzedażowa" lub "Strona Sprzedażowa Premium" .
  4. Zlecenie może zostać udzielone telefonicznie, drogą e-mail i w każdy inny sposób ujawniający wolę Użytkownika do dokonania zlecenia, w tym poprzez zapłatę przed realizacją usługi zbudowania strony w całości.
  5. Jeżeli użytkownik nieczekając na wprowadzenie treści przez Operatora samodzielnie wprowadzi treści strony w pakietach płatnych, jest zobowiązany do zapłaty za zamówienie bo publikacja następuje automatycznie, natychmiast i usługi są świadczone natychmiast po ich wprowadzeniu i zapisaniu na serwer.
  6. Wysokość opłaty obejmuje całość kosztów opłat za używanie Oprogramowania i wprowadzenie treści w wybranym przez Użytkownika Pakiecie.
  7. Użytkownik dokonuje opłaty za wybrany okres używania Oprogramowania, odpowiednio: za miesiąc, kwartał, pół roku lub rok. Okresem standardowym jest jeden rok. Aktualny Cennik dostępny jest zawsze bezpośrednio w Panelu Użytkownika na stronie Edycji oraz publicznie dostępnej ofercie Operatora.
  8. Operator może okresowo udostępniać Oprogramowanie i publikować stronę Użytkownika wchodzącą w zakres płatny bez zamówienia tych usług przez Użytkownika (np. w celach udzielenia promocji, tymczasowym brakiem możliwości nawiązania kontaktu z Użytkownikiem będącym w sytuacji przedłużenia usług i podobnych). W takim wypadku Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów za te okresy.
 6. Czas trwania Umowy
  1. Czas trwania umowy w zakresie treści bezpłatnych jest nieograniczony jednakże w wypadku Stron zawierających wyłącznie treści bezpłatne, Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wstrzymania ich obsługi i usunięcia części treści lub całych stron z serwerów Operatora oraz wyłączenia Użytkownikowi dostępu do Oprogramowania.
  2. Czas trwania umowy w zakresie treści płatnych wynosi 12 miesięcy, chyba że Operator udostępni inne oferty w Panelu Użytkownika. Czas trwania umowy nie ulega automatycznemu przedłużeniu.
 7. Odstąpienie od Umowy.
  1. Operator ma prawo odstąpić od Umowy w każdym czasie w wypadku rażącej winy Użytkownika, w szczególności, w wypadku Stron płatnych, gdy zapłata nie została dokonana w terminie. Użytkownik nie może w takim wypadku domagać się jakichkolwiek odszkodowań z tytułu utraty danych, korzyści, bądź poniesionych strat.
  2. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w każdym czasie w wypadku rażącej winy Operatora, w szczególności, gdy Operator nie przystąpi do świadczenia usług.
  3. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Wypowiedzenie odnosi skutek na ostatni dzień najbliższego okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika skutkuje usunięciem treści płatnych Strony z serwerów Operatora i utratą wszystkich uzyskanych korzyści, w tym pozycji Strony w wyszukiwarkach.
  4. W wypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika, jakiekolwiek opłaty wniesione do tego czasu nie podlegają zwrotowi. Opłaty należne z tytułu złożonego zamówienia a nieuiszczone powinny zostać wniesione bez zwłoki.
 8. Prawa autorskie
  1. Prawa autorskie do osobnych elementów strony jak zdjęcia, pozostają przy Użytkowniku z zastrzeżeniem pkt 9.2. Prawa autorskie do treści strony jako całości pozostają przy Operatorze.
  2. Prawa autorskie do Oprogramowania pozostają przy Operatorze z uwzględnieniem potrzeb licencji.
 9. Postanowienia końcowe.
  1. Użytkownik działający za osobę prawną oświadcza, że jest do tego uprawniony. Użytkownik zobowiązuje się do udostępnienia Panelu Użytkownika wyłącznie osobom umocowanym w należyty sposób do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania loginu i hasła do Panelu Użytkownika, z zachowaniem najwyższej staranności i nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym. Skutki czynności dokonanych z użyciem loginu i hasła do Panelu Użytkownika obciążają w pełni wyłącznie Uzytkownika i odpowiada on za nie, jak za własne działania lub zaniechania.
  2. Użytkownik upoważnia Operatora do podjęcia w jego imieniu działań o charakterze marketingowym mającym na celu pozycjonowanie Strony.
  3. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Operatora treści zawartych w Stronach w celach marketingowych lub innych prawem dozwolonych i w ramach działalności gospodarczej Operatora.
  4. Niniejsza umowa jest jedyną umową pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem i może zostać zmieniona aneksem w wypadku rozszerzenia usług świadczonych przez Operatora dla indywidualnego Użytkownika.
  5. Niniejsza umowa obejmuje swoim zakresem wyłącznie Użytkowników zlecających tworzenie strony www Użytkownika Operatorowi.
  6. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktur VAT bez potrzeby uzyskania podpisu odbiorcy. Faktura zostanie wystawiona i przesłana na dres e-mail Użytkownika.
  7. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Umowie w każdym czasie, przy czym zmiany te będą skuteczne z momentem ich wprowadzenia. Operator powiadomi Użytkownika o wprowadzeniu zmian w regulaminie na adres e-mail Użytkownika, jednak Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczność powiadomienia z przyczyn technicznych. Zmiany w regulaminie nie mogą skutkować automatycznym powstaniem zobowiązań po stronie Użytkownika. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na stronach www Operatora a jego kopie dokonywane w czasie, są archiwizowane i dostępne publicznie w serwisie webarchive.org.
  8. Wszelkie żądania reklamacji związane z wykonaniem Umowy Użytkownik może kierować na adres poczty internetowej Operatora dostępny w Panelu Użytkownika i danych kontaktowych Operatora dostępnych na stronach Serwisu.

Regulamin obowiązuje od dnia 05.07.2018r.

Panorama Internetu Sp. z o.o.

80-266 Gdańsk
Al. Grunwaldzka 209/9
tel. +48 58 7463651
fax +48 58 7463659
NIP: 957-08-62-269
redakcja@panoramainternetu.pl