Anonser.pl - ogolnopolski katalog handlowy
Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi Umowę pomiędzy Operatorem serwisu Anonser.pl a Użytkownikiem, do której użytkownik przystępuje, o nieodpłatne bądź odpłatne świadczenie usług w pakiecie

Przedmiotem umowy jest udostępnienie przez Operatora Użytkownikowi licencji na używanie Oprogramowania Anonser.pl celem:

- wykonania Strony internetowej,

- pozycjonowania Tej Strony internetowej

- pozycjonowania zewętrznej Strony internetowej przez Tą Stronę internetową (w Pakiecie POZYCJONOWANIE)

- utrzymania Strony wraz z oprogramowaniem do zarządzania stroną na serwerach Operatora.

Oprogramowanie Anonser.pl na który udzielana jest licencja obejmuje:

- Panel Użytkownika gwarantujący dostęp do Oprogramowania i zarządzania swoimi usługami tylko użytkownikowi zalogowanemu.

- Formularz edycji strony zapewniający stałą możliwość dokonywania zmian na stronie.

- Zespół podprogramów budujących stronę www z treści z formlarza celem odpowiedniego wyglądu strony, zgodności z wytycznymi wyszukiwarek, urządzeń mobilnych, pozycjonowania.

- Zespół podstron Serwisu Anonser.pl (z prawem niewyłącznym) celem podnoszenia pozycji strony Użytkownika w wyzukiwarkach.

Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy i akceptuje jej treść bez zastrzeżeń. Postanowienia art. 66 1. § 1-3 kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

1. Definicje.

Użyte w Umowie terminy oznaczają:

Umowa - Umowa pomiędzy Operatorem serwisu Anonser.pl a Użytkownikiem,

Strona – internetowa strona www Użytkownika w serwisie Anonser.pl.

Treść Strony- wszelkie materiały (w szczególności tekstowe i graficzne) zamieszczone przez Użytkownika bezpośrednio.

Operator serwisu Anonser.pl - Panorama Internetu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku / Global.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Użytkownik – osoba fizyczna bądź prawna zamieszczająca Stronę firmy w Serwisie przez użycie oprogramowania Anonser.pl.

Serwis - zbiór stron internetowych dostępny za pośrednictwem sieci Internet pod adresem internetowym www.anonser.pl i poddomenach.

Pozycjonowanie – zespół zasad budowy strony i algorytmów Serwisu wpływające w sposób wyłącznie dozwolony na indeksację Strony w wyszukiwarkach internetowych i podnoszenie ich pozycji na listach wyszukiwania.

2. Obowiązki i wyłączenia odpowiedzialności Operatora.

2.1. Operator zobowiązuje się do udostępnienia Użytkownikowi na swoich serwerach oprogramowania zapewniającego zbudowanie, publikowanie, stałą edycję Strony Użytkownika na serwerach Operatora oraz dołoży starań celem zapewnienia stałej pracy Oprogramowania. Nie oznacza to jednak, że Operator może zagwarantować w pełni niezawodną pracę serwisu.

2.2. Opublikowanie Strony w sieci Internet następuje automatycznie w momencie jej zbudowania przez Użytkownika. Użytkownik buduje stronę w oprogramowaniu udostępnionym przez Operatora. Podobnie w każdym wypadku edycji strony.

2.3. Strona będzie utrzymywana na serwerze Operatora przez cały okres trwania Umowy na udostępnienie oprogramowania.

2.4. Operator nie odpowiada za opóźnienia i usterki w funkcjonowaniu wynikłe z przyczyn zależnych od stron trzecich oraz za przerwy w dostępności usług wynikłe z przyczyn w postaci przerw technicznych oraz awarii sprzętu lub oprogramowania. Operator dołoży starań w celu zapobieżenia awariom oraz możliwie krótkiego czasu wyeliminowania zaistniałych. Strony rozumieją, przyjmują do wiadomości i akceptują, że świadczenie usług z wykorzystaniem sieci Internet jest immanentnie związane z wykorzystaniem wielu urządzeń i technologii, których awaryjności nie da się w całości wykluczyć.

3. Treść Strony.

3.1. Treść Strony jest wprowadzana przez Użytkownika, który ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia przez treść ogólnie obowiązujących norm prawa, zobowiązań wobec osób trzecich, praw osób trzecich. Operator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie

3.2. Zabronione jest umieszczanie na Stronie materiałów odnoszących się do produktów lub usług, którymi obrót (których świadczenie) jest prawnie zakazane lub ograniczone jeżeli Użytkownik nie posiada stosownych koncesji i zezwoleń. Operator nie może posiadać wiedzy eksperckiej w każdej dziedzinie i z racji tego jest zwolniony z odpowiedzialności w tym zakresie.

3.3 Zabronione jest umieszczanie na Stronie materiałów naruszających normy prawne, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, treści o charakterze wulgarnym lub pornograficznym, lub reklamujących serwisy ogłoszeniowe, lub które Operator uzna za mogące naruszać jego interesy.

3.4. Użytkownik oświadcza, iż posiada pełne prawo do użycia na stronie treści i znaków graficznych i prawo to będzie trwać przez cały okres obowiązywania umowy. W wypadku ustania tego prawa, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć takie materiały z Treści Strony.

3.5 Zabronione jest każde działanie mogące naruszyć bezpieczeństwo Serwisu, w tym dodawanie kodu programu mogącego zakłócać jego działanie lub wpływać negatywnie na pracę innych Stron w Serwisie.

3.6 Zabronione jest zamieszczanie stron, których tematyka nie jest zgodna z tematyką zadeklarowaną przy wyborze kategorii.

3.7 Zabronione jest zamieszczanie w stronie linków do stron zewnętrznych o tematyce innej niż tematyka strony.

3.8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Strony.

3.9. W przypadku stwierdzenia, że treść Strony może naruszać postanowienia niniejszej Umowy, Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymania do czasu wyjaśnienia publikacji Strony, bez zwrotu jakichkolwiek poniesionych przez Użytkownika opłat.

4. Opłaty

4.1 Użytkownicy używający oprogramowania w zakresie, w którym obowiązuje opłata, są zobligowani do wniesienia opłaty w wysokości odpowiadającej wybranej przez użytkownika opcji (Pakietu).

4.2 Opłaty użytkownik może dokonać w trakcie zakładania Strony jak też w terminie późniejszym w Panelu Użytkownika będącym częścią Oprogramowania, jednak nie później niż z upływem terminu opłaty za kolejny okres, bądź na wcześniejsze wezwanie Operatora.

4.3 Wysokość opłaty obejmuje całość kosztów opłat za używanie Oprobramowania w wybranym przez Użytkownika Pakiecie.

4.4 Użytkownik dokonuje opłaty za wybrany okres używania Oprogramowania, odpowiednio: za miesiąc, kwartał, pół roku lub rok. Aktualny Cennik dostępny jest zawsze bezpośrednio w Panelu Użytkownika na stronie Edycji.

4.5 Operator może okresowo udostępniać Oprogramowanie i publikować stronę Użytkownika wchodzącą w zakres płatny bez zamówienia tych usług przez Użytkownika (np. w celach udzielnia promocji). W takim wypadku Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów za te okresy.

4.6 Użytkownik może zostać obciążony opłatą tylko po wcześniejszym wyrażeniu przez Użytkownika woli rozpoczęcia lub kontynuacji używania licencji. Wyrażenie woli przez Użytkownika następuje przez A)zamówienie usług drogą pisemną, e-mail, bądź telefonicznie, lub B) wniesienia opłaty przez Użytkownika, lub C)wprowadzenia przez Użytkownika danych w zakresie płatnym w odpowiedzi na ofertą od Operatora zawartą w Formularzu Edycji i przesłania Formularza Edycji na serwer Operatora - publikacja.

5. Czas trwania Umowy

5.1. Czas trwania umowy w zakresie treści bezpłatnych jest nieograniczony jednakże w wypadku Stron zawierających wyłącznie treści bezpłatne, Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wstrzymania ich obsługi i usunięcia części treści lub całych stron z serwerów Operatora oraz wyłaczenia Uzytkownikowi dostępu do Oprogramowania.

5.2. Czas trwania umowy w zakresie treści płatnych wynosi 12 miesięcy, chyba że Operator udostępni inne oferty w Panelu Uzytkownika. Czas trwania umowy nie ulega automatycznemu przedłużeniu.

6. Odstąpienie od Umowy.

6.1. Operator ma prawo odstąpić od Umowy w każdym czasie w wypadku rażącej winy Użytkownika, w szczególności, w wypadku Stron płatnych, gdy zapłata nie została dokonana w terminie. Użytkownik nie może w takim wypadku domagać się jakichkolwiek odszkodowań z tytułu utraty danych, korzyści, bądź poniesionych strat.

6.2. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w każdym czasie w wypadku rażącej winy Operatora, w szczególności, gdy Operator nie przystąpi do świadczenia usług.

6.3. Użytkownik ma prawo wypowiedzeć umowę w każdym czasie. Wypowiedzenie odnosi skutek na ostatni dzień najbliższego okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika skutkuje usunięciem treści płatnych Strony z serwerów Operatora i utratą wszystkich uzyskanych korzyści, w tym pozycji Strony w wyszukiwarkach.

6.4. W wypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika, jakiekolwiek opłaty wniesione do tego czasu nie podlegają zwrotowi. Opłaty należne z tytułu złożonego zamówienia a nieuiszczone powinny zostać wniesione bez zwłoki.

7. Prawa autorskie

7.1. Prawa autorskie do osobnych elementów strony jak zdjęcia, pozostają przy Użytkowniku z zastrzeżeniem pkt 9.2. Prawa autorskie do treści strony jako całości pozostają przy Operatorze.

7.2. Prawa autorskie do Oprogramowania pozostają przy Operatorze z uwzględnieniem potrzeb liencji.

8. Polityka prywatności

8.1 Operator nie zbiera danych osobowych Użytkowników. Adres e-mail wskazny przez użytkownika przy wprowadzaniu treści strony jest adresem, który Użytkownik (Firma) wskazuje do kontaktów biznesowych. Adres e-mail nie jest uwidoczniony na stronie i jest używany do wywołania formularza kontaktowego. Adres e-mail wskazany przez Użytkownika jest jedynym adresem do kontaktów Operatora z Użytkownikiem.

8.2 Operator zobowiązuje się zachować wszelkie dane poza danymi prezentowanymi przez Użytkownika na stronie, jako informacje poufne i nie przekazywać ich podmiotom trzecim.

9. Postanowienia końcowe.

9.1 Użytkownik działający za osobę prawną oświadcza, że jest do tego uprawniony

9.1 Użytkownik upoważnia Operatora do podjęcia w jego imieniu działań o charakterze marketingowym mającym na celu pozycjonowanie Strony.

9.2 Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Operatora treści zawartych w Stronach w celach marketingowych lub innych prawem dozwolonych i w ramach działalności gospodarczej Operatora.

9.3 Niniejsza umowa jest jedyną umową pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem i może zostać zmieniona aneksem w wypadku rozszerzenia usług świadczonych przez Operatora dla indywidualnego Użytkownika.

9.4 Niniejsza umowa obejmuje swoim zakresem wyłącznie Użytkowników samodzielnie tworzących strony w serwisie Anonser.

9.5 Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktur VAT bez potrzeby uzyskania podpisu odbiorcy. Faktura zostanie wystawiona i przesłana na dres e-mail Użytkownika.

9.6 Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Umowie w każdym czasie, przy czym zmiany te będą skuteczne z momentem ich wprowadzenia. Operator powiadomi Użytkownika o wprowadzeniu zmian w regulaminie na adres e-mail Użytkownika, jednak Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczność powiadomienia z przyczyn technicznych. Zmiany w regulaminie nie mogą skutkować automatycznym powstaniem zobowiązań po stronie Użytkownika.

9.7 Wszelkie żądania reklamacji związane z wykonaniem Umowy Użytkownik może kierować na adres poczty internetowej Operatora dostępny w Panelu Użytkownika.

Regulamin obowiązuje od dnia 02.07.2020r.
Poprzednia wersja regulaminu: Archiwum


Anonser.pl Panorama internetu Gooru.pl